Reactie PvdA-fractie op coalitieakkoord Gooise Meren

31 mei 2018

Gisteravond is het nieuwe college van Gooise Meren geïnstalleerd. De raad besprak het coalitieakkoord van de VVD, D66, Hart voor BNM en GroenLinks.
De PvdA vindt het op hoofdlijnen gesloten akkoord wel heel erg compromisloos en mist de uitvoering, de maken keuzes en bovenal een duidelijke visie op het tekort aan sociale en betaalbare (huur)woningen.
De spreektekst van onze fractievoorzitter Rolien Bekkema is hieronder te lezen.
Tevens is een link toegevoegd zodat u het raadsdebat van 30 mei j.l. kan terugkijken.

De PvdA fractie gaat de komende 4 jaar vol enthousiasme, inzet en passie aan de slag om onze gemeente socialer en toekomstbestendig te maken voor AL haar inwoners. Wij pakken onze oppositierol positief kritisch op en zullen waar nodig de plannen van de coalitie proberen zo Rood mogelijk ingevuld te krijgen.

Link naar raadsdebat coalitieakkoord:

http://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/gemeente_gooise_meren?session=13937

Spreektekst Rolien Bekkema:

Voorzitter,
Vrij naar de bevlogen tekstschrijvers van het ‘Koningslied’: Het coalitieakkoord die je wist dat zou komen! Het is er!
Zo wil ik beginnen met de reactie van de Partij van de Arbeid op het bereikte akkoord door de VVD, D66, HvBNM en GL.
Zeer nieuwsgierig naar de uitkomsten van wel 2 maanden informatie ophalen uit de samenleving, hard onderhandelen en stevig doorwerken, bekeek mijn fractie het akkoord. Benieuwd naar de beoogde, ongetwijfeld glasheldere koers voor Gooise Meren, de toekomstvisie en de bereikte compromissen. Een gevoel van spanning dat alleen maar groter werd door de inspirerende titel Duurzaam, sociaal, veilig en vitaal. Geef toe, een alliteratie die zo lekker bekt, poëtisch bijna, dat is zeker een goed begin.
Een veelbelovende titel dus. Mijn fractie was dan ook meer dan benieuwd naar de gemaakte keuzes. Het akkoord lezend bekroop ons echter steeds meer het gevoel dat we iets misten. Alsof je in een kersenbonbon bijt en alleen chocola proeft. Wat wij lazen, was een op wel erg grote hoofdlijnen gesloten akkoord. Vol woorden over ambities, inzet en doelen, dat wel, maar vooral in woorden. Een aaneenschakeling van teksten als “we gaan ons er hard voor maken”, “wij maken mogelijk” etc. Harde keuzes, vertaald naar acties om die doelen te bereiken, worden er niet gemaakt, en de inzet van (geldelijke) middelen ontbreekt helemaal. Een leeg bonbonpapiertje.

Voorzitter, wij begrijpen van de formateur dat wij dit raadsakkoord als handreiking moeten zien. Een raamwerk om gezamenlijk als raad en college, tezamen met inwoners, maatschappelijke partners en andere stakeholders de komende jaren aan het werk te gaan. Voorzitter, wees gerust, wij pakken dit graag op en zijn van harte bereid om met deze coalitie aan de slag te gaan voor een mooier en socialer Gooise Meren, zodra we er tenminste achter zijn wat de coalitie nou eigenlijk van plan is te gaan doen.
Wij hebben het vermoeden dat de formerende partijen onderwijl ook al wel hebben ingezien dat de uitwerking van hun ambities wellicht wat te optimistisch zijn in relatie tot de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Al in de inleiding lijkt de coalitie zich al in te dekken voor niet te behalen doelstellingen. Ik citeer:
Op de meeste dossiers geven we niet aan hoe ze te bereiken want:
– Afhankelijk van ambtelijke capaciteit en financiële ruimte
– Verregaande uitwerking laat weinig ruimte voor inwoners over
– We leven in een sterk veranderende wereld. College heeft daarom speelruimte nodig.
Voorzitter, naar mijn idee leest dit als een polisvoorwaarde van een wat obscure verzekeringsmaatschappij. Een waarschuwing dat de beoogde doelen/de wirwar aan wensen niet behaald kunnen worden. Waarom dan gekozen voor zoveel onuitgewerkte mooie woorden en zijn er niet vooraf al keuzes gemaakt? Wat zijn concreet de doelen van deze coalitie? Wat mogen we verwachten rond de grote vraagstukken van onze tijd? Deels wordt dit al wel gedaan, bijvoorbeeld bij de belofte dat de OZB niet verder zal stijgen en vanaf 2021 zal dalen. Nou ja, u streeft er naar als het kan… Is dit nou een belofte of zijn het mooie woorden zonder inhoud? En meer precies, gaat bij u de OZB percentueel of in absolute zin niet stijgen? U zet hoog in op verlaging. U sluit daarmee dus niet uit dat voor een eventuele verlaging van de OZB op onze dienstverlening of voorzieningen zal moeten worden bezuinigd. Ik verneem het graag, want het idee dat we én de OZB kunnen gaan verlagen, én de grote opgaven die op ons afkomen (zoals bijvoorbeeld de energietransitie, de verduurzaming, de invoering van de Omgevingswet etc) kunnen betalen, én de voorzieningen op het hoge niveau kunnen houden waar onze inwoners op mogen rekenen, is volgens mijn partij echt een utopie. Een mooie gedachte, verstoken van enige realiteitszin.
Wat ons ook zeer verbaast bij het lezen van het akkoord is dat de bibliotheek blijkbaar wederom in onzekerheid verkeert over haar voortbestaan. De bibliotheek is 1 van onze grote subsidieontvangers, en de hoop bestond toch na al het gesteggel en gekonkel van de afgelopen jaren waarbij we uiteindelijk hun subsidie veilig hebben kunnen stellen voor de komende jaren, dat zij zich nu eindelijk weer op hun belangrijke maatschappelijk functie konden richten. Wij kunnen de aankondiging: Doorlichting grote subsidies namelijk niet anders lezen dan dat ook zij weer onder vuur kunnen liggen. Ik hoor graag van, in het bijzonder, D66 en HvBNM hier een reactie op en natuurlijk vooral ook de harde toezegging dat de bibliotheek in ieder geval buiten schot blijft de komende periode.
De PvdA is blij met de aandacht die wordt geschonken aan de jeugd, onze toekomst. Wij gaan graag met u aan de slag om hen meer te betrekken bij onze mooie gemeente. In aanvulling daarop vinden we de paragraaf ‘Inclusieve gemeente’ sowieso waardevol. Het sluit aan bij hoe wij als gemeente willen zijn en ons willen profileren. Wat wij missen in deze paragraaf is echter een belangrijke groep mensen in onze samenleving; de nieuwkomers en statushouders. Wij hadden graag gezien dat zij net zo gastvrij in deze paragraaf waren opgenomen als naar ik aanneem ook u vindt dat zij in onze gemeente welkom zijn. Wij willen een groep kinderen graag een hart onder de riem steken. Kinderen, die al jaren in onzekerheid leven. Kinderen die wel deel uitmaken van onze samenleving maar er toch niet helemaal bij mogen horen. Kinderen die wij kind willen laten zijn, terwijl het falende beleid hen en ook toekomstige kinderen in onzekerheid laat opgroeien. Kinderen die recht hebben op een ruimhartig kinderpardon en bestaanszekerheid op een toekomst. Voor hen dienen wij samen met het GDP, en namens vele inwoners van Gooise Meren, de volgende motie in:
MOTIE KINDERPARDONVRIENDELIJKE GEMEENTE.
De PvdA is blij met de uitgebreide paragraaf over geluidsoverlast. Wij zijn blij dat de breed gedragen zorgen omtrent geluidsoverlast en het belang van een veilige en prettige leefomgeving wordt erkend door dit college. Ons inziens kan het college hier ook direct de daad bij het woord voegen. Momenteel worden geluidsmetingen uitgevoerd op diverse locaties aan de A1 die de PvdA nav eerder gestelde vragen graag uitgebreid ziet. Uw coalitieakkoord zegt dit ook expliciet toe. Daarom dien ik de volgende motie in:
MOTIE UITBREIDING GELUIDSMETINGEN A1
Gooise Meren bestaat uit 4 prachtige kernen, allen met hun eigen unieke karakter. Laten wij ervoor zorgen dat de inwoners uit deze kernen voldoende in de gelegenheid worden gesteld om te reizen naar de andere kernen. Het openbaar vervoer kent momenteel al vele knelpunten in onze gemeente. U zet zich in voor de komende OV-lobby, maar volgens ons is dit niet genoeg. Wij zien volop mogelijkheden voor flexibele OV-vormen en vraaggestuurd doelgroepenvervoer en roepen u op om hier mee aan de slag te gaan, dmv het uitrollen van een pilot OV op maat:
MOTIE OV OP MAAT EN VRAAGGESTUURD
Voorzitter,
De PvdA roept het college via deze reactie op om de door hen als zeer belangrijk benoemde burgerparticipatie nu ook echt grondig, en vanaf de start van projecten, mee te nemen in de beleids- en besluitvorming. Specifiek vragen we hier aandacht voor bij grote projecten zoals bijvoorbeeld Naarden buiten de Vesting, waarin de voorgenomen besluiten (ik noem een doorsteek naar het Gooimeer) van enorme invloed zijn op de leefomgeving en bereikbaarheid van onze inwoners. Ik verneem graag hoe u de burgerparticipatie vorm gaat geven en integreren in uw besluitvorming en uitvoering.
Over duurzaamheid zal ik kort zijn. Het is na de woorden De, Het, En, Een namelijk het meest gebruikte woord in de tekst van het akkoord. Maar duurzaam vaak noemen, maakt nog niet direct duurzaam doen. Sterker nog, de waarde van dit woord kan ook devalueren door het te vaak zonder inhoud en concrete invulling te gebruiken. De PvdA roept deze coalitie op om beleid, durf en visie te tonen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Onze gemeente hoort onze inwoners voor te gaan en mee te nemen in het aanpakken van de uitdagingen die ons staan te wachten. Wij kunnen niet enkel aansluiten bij bestaande initiatieven en de regio en daarmee tevreden achterover leunen. Wij verwachten een actief en progressief uitvoeringsbeleid waarin wij aansluiten bij de doelstellingen van de regio: in 2030 klimaatbestendig, aardgasvrij en circulair. En niet pas in 2050, zoals u aangeeft. Kunt u aangeven waarom u het niet aandurft om ambitie en lef te tonen, en gezamenlijk met de regio op te trekken naar 2030? Wij vernemen graag uw reactie, of eigenlijk uw correctie van 2050 naar 2030.

Voorzitter, ik sluit af.
En dit zal ik wederom doen met een vrij vertaalde quote uit het onvolprezen Koningslied. U ziet mijn glimlach hopelijk..
In het lied zit een stukje volkomen misplaatste rap-tekst, die begint met de W van Wakker worden en Willem.
Ik zou deze graag willen omdopen tot de W van Wonen. Een even misplaatst stukje tekst in dit akkoord, wat mijn fractie betreft. De afgelopen jaren, en zeker tijdens de campagne, hebben de meeste van deze coalitiepartijen het continu gehad over het belang van betaalbare woningen, doelgroepwoningen en het feit dat er in onze gemeente ruimte moet zijn voor alle inwoners, niet alleen die met een grote beurs. Hart voor BNM voorop, schermt al jaren met 1000 sociale huurwoningen extra, alleen al voor Bussum. Dat deze inzet en passie nu is gereduceerd tot 2 bijzinnen, te weten:
Substantieel aandeel sociale huurwoningen en alternatieve/creatieve oplossingen voor de sociale woningmarkt.
baart ons zorgen en doet geen recht aan de grote zorgen bij inwoners, jongeren, senioren en starters alsmede de uitgebreid gevoerde campagnes hieromtrent. Wij denken en werken graag actief mee aan het uitvoeringsbeleid om meer betaalbare woningen te realiseren en gaan ervan uit dat het college hier ruim middelen, ambtelijke capaciteit en voor bestuurlijk lef en vastberadenheid voor in zal zetten.

Voorzitter,
De PvdA zal de komende jaren met veel plezier en inzet met de coalitie aan de slag gaan om invulling te geven aan dit hoogdravend abstracte en van concrete inhoud verstoken coalitieakkoord. Zeg maar de kers terugstoppen in de bonbon, vanuit de gedachte dat als zij het zelf niet invullen, wij dat graag voor hen doen. Allemaal vanuit het streven om Gooise Meren mooier, socialer en toekomstbestendig te maken met ruimte voor iedereen. Met 1 gezamenlijk doel voor ogen: het dienen van het belang van onze prachtige gemeente en al haar inwoners.