Algemene Beschouwingen PvdA op College Gooise Meren : Veel vraagtekens !

18 juni 2019

Algemene Beschouwingen PvdA Gooise Meren:

Een perspectiefnota van de gemeente moet de inwoners echte perspectieven bieden. Op goede openbare voorzieningen en op kwalitatief goede zorg, bijvoorbeeld. De PvdA wil de nadruk leggen op deze diensten voor onze inwoners. Wat voor hen echt belangrijk is. Vanuit dat inwoner-gerichte perspectief moeten de benodigde gelden worden vrijgemaakt en verantwoord. Dat is ons uitgangspunt bij het te voeren beleid.

Met deze alinea opent de PvdA haar Algemene Beschouwingen op de Gemeentepagina. Omdat volgens de PvdA de inwoners, en de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben van de gemeente, centraal horen te staan. In al het beleid dat wij uitvoeren.

En juist dit missen wij in de door u voorgelegde Perspectiefnota. Een overigens uitermate dunne nota, die ons weinig nieuw beleid toont. De speerpunten die de coalitiepartijen vorig jaar in het CUP hebben opgetekend, lijken gedurende dit eerste bestuursjaar afgezwakt te zijn tot pretenties en inzetten om iets te bereiken, zaken die niet te toetsen zijn op concrete resultaten en haalbaarheid.

Enkele opvallende zaken zullen wij hieronder uitlichten.

Duurzaamheid. Zoals al meerdere malen eerder genoemd, stond het coalitieakkoord er vol mee. Het woord dan. Concreet beleid heeft echter nog niet plaatsgevonden, en ook volgens de Perspectiefnota hoeven we hier in 2020 ook nog geen grote stappen in te verwachten. Bezwaarlijk, dat de urgentie om grote stappen te nemen, en als overheid hier de leiding in te nemen, nog altijd niet wordt gevoeld. Duurzaamheidsleningen komen niet van de grond, elektrische laadpalen voor auto’s worden niet geleverd, sterker nog: de investeringen hiervoor worden naar 2021 e.v. doorgeschoven. Ook in 2018 blijft het percentage hernieuwbare elektriciteit om een beschamende 1% steken. Tijd voor actie, college!

Het volgende punt waar de PvdA met klem aandacht voor vraagt en wat ons erg veel zorgen baart is de manier waarop onze begroting sluitend is gekregen. Wij vrezen dat u ons en de inwoners een te rooskleurig beeld voorstelt, gezien de uitgaves in het Sociaal Domein van de afgelopen jaren. Het verbaast ons dan ook niet dat u de aangekondigde bezuiniging van 350.000 euro op het Sociaal Domein heeft moeten terugdraaien. De PvdA heeft dit in oktober 2018 aangegeven en u hiervoor gewaarschuwd. Wij zijn blij dat u nu ook tot inkeer bent gekomen. Echter, de forse overschrijdingen op Jeugdzorg van de afgelopen jaren, oplopend tot ruim 2 miljoen in 2018, worden niet begroot voor de komende jaren. Wij vinden het naïef te veronderstellen dat onze jeugd de komende jaren minder zorg nodig zal hebben en verzoeken u de reële verwachte kosten op te nemen in de begroting. Dit geldt ook voor de verwachte meerkosten op het gebied van WMO-zorg. Wij zien een toename van aanvragen, maar begroten dit nog niet in. Wat de PvdA betreft hoort het college tijdig maatregelen te nemen en hierop verantwoording af te leggen, in plaats van achteraf degaten te dichten. En er zijn nog veel meer financiële missers te bespreken, bijvoorbeeld de miscalculatie van 600.000 euro per jaar voor het onderhoud en beheer aan de Zandzee. Als dit het duurzame financiële beleid is wat volgens de CUP wordt nagestreefd, dan neemt de PvdA hier afstand van.

En dat brengt de PvdA op het laatste punt dat opvalt in de Perspectiefnota. De 13 miljoen voor tijdelijke schoolhuisvesting, die als een duveltje uit de begroting is gekropen. Zonder toelichting en uitleg van de portefeuillehouder erin gezet. Met de mondelinge aanvulling dat dit bedrag nog verder kan oplopen. De PvdA wenst nadere uitleg, uitwerking en meer garanties van de portefeuillehouder voordat wij kunnen instemmen om zo’n een bedrag, circa 10% van de gehele begroting van Gooise Meren, te voteren. Waar zetten wij de tijdelijke huisvesting neer? Welke alternatieven zijn er? Kunt u garanties geven dat voor dit bedrag de huisvesting na gebruik behouden blijft voor starters, senioren, maar in ieder geval in het sociale huursegment?

Kortom, er zijn genoeg punten waarbij wij onze vraagtekens stellen. Wij zien ernaar uit om met elkaar op 26 juni in de meningsvormende raad het debat te voeren, en rekenen op ruime (spreek)tijd om onze zorgen, per Programma onderdeel, te kunnen uiten.

Zeker zijn van goede zorg en ondersteuning, dat is wat de PvdA in Gooise Meren wil garanderen.

– Volg vergadering live op 26 juni vanaf 15:00 uur >>>

Lees ook : 

PvdA-Amendement JOP-jaarstukken 18 >>>

PvdA-Amendement-Votering Nieuwe Vaarverbinding >>>

PvdA-Motie gebarentolk >>>

PvdA-Motie-Reeelbegroten Jeugdzorg >>>

PvdA-Motie Startersleningen >>>

PvdA-190616-Algemene Beschouwingen >>>

Gemeenteraad Gooise Meren – Vergader informatie >>>

– Perspectiefnota 2020 >>>

– Jaarstukken 2018 >>>

– 1e Voortgangsverslag >>>