22 oktober 2018

Algemene Beschouwingen op de Begroting 2019-2022 en het College Uitvoeringsprogramma

Bijna een half jaar na het aantreden van het nieuwe College wordt ons deze maand het College Uitvoeringsprogramma gepresenteerd, vergezeld van de begroting 2019-2022. Het moment om als raad stil te staan bij het ingezette beleid van de coalitie, de gemaakte en de te maken keuzes. Eindelijk kunnen wij met elkaar in debat over wat de coalitie wil voor onze mooie gemeente. Juist daarom is de PvdA dan toch wel verbaasd en een beetje teleurgesteld met het besluit om de meningsvorming over de Begroting en het CUP slechts met een korte toelichting ingeleid te laten worden door de fracties. Juist op dit punt zouden de gebruikelijke algemene beschouwingen in de raadszaal zelf de aanzet kunnen zijn tot debat en bespiegeling. We moeten het nu echter doen met slechts een korte inleiding..

Door deze werkwijze ziet de PvdA zich via deze schriftelijke bijdrage gedwongen om slechts een korte beschouwing te geven. Tijdens de meningsvorming op 31 oktober zullen wij op de specifieke onderdelen, per begrotingsprogramma, onze uitgebreidere reactie geven. Dit uiteraard met onderbouwing van eventuele moties dan wel amendementen.

Het College Uitvoeringsprogramma gunt ons een blik op de uitvoeringsrichting van het in mei gepresenteerde Coalitieakkoord. De PvdA keek vol interesse uit naar alle mooie plannen! helaas moeten wij, enigszins teleurgesteld, tot de conclusie komen dat het College veel ambitie kent maar dat die ambitie slechts beperkt in concrete daden wordt omgezet. Het kan natuurlijk altijd zijn dat wij iets over het hoofd hebben gezien tijdens het lezen van de stukken. Wethouder Hendriks had ons immers daadkracht beloofd! Wij lezen echter vooral veel vergezichten, onderzoeken en gesprekken die het College gaat voeren. In veel gevallen prima vergezichten, maar zonder duidelijke aanvangsdatum of gevoel van urgentie. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, daar wordt concrete daadkracht en urgentie door ons erg gemist.

Ik zal dit aan de hand van enkele voorbeelden nader toelichten. Voor een uitgebreidere beschouwing, verwijs ik u, tot mijn spijt, naar de bijdrages van de PvdA tijdens het debat op 31 oktober as.

U zet zich bijvoorbeeld, met betrekking tot de schuldhulpverlening, de komende jaren in op preventie. Een prachtig streven, dat zeker de aandacht verdient die u het geeft. Het voorkomen van schulden bij de nieuwe generatie Gooise Meerders is een ambitie die wij met u delen. U vergeet echter de urgente problemen die de mensen met schulden momenteel hebben. Een grote groep inwoners uit Gooise Meren kan het hoofd niet of nauwelijks boven water houden. Zij zijn niet gebaat bij preventie, zoals een griepprik zinloos is als je de griep al hebt. Wat zij nodig hebben is voortvarende, adequate en zeer laagdrempelige hulp en begeleiding vanuit onze gemeente. Hoe vroeger zij geholpen worden met het doorbreken van de vicieuze cirkel van schuld op schuld, hoe effectiever de hulp is en hoe sneller zij weer in staat zijn de regie over hun eigen leven terug te nemen. De PvdA zou dan ook graag zien dat het College dit zeer voortvarend gaat oppakken. Dit is uitvoering van het Sociaal in uw coalitieakkoord.

Een tweede voorbeeld van een prachtig vergezicht zonder concrete doelstelling, heeft betrekking op de aanpak van het tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare middensegment (huur)woningen. U geeft de richtingen aan waarin u wil zoeken, dat is goed. Maar verder lezen wij vooral veel overleg, onderzoek en haalbaarheidstudies. Ik denk dat u het met ons eens moet zijn dat, vrij naar mijn partijgenoot Jan Schaefer, je daar helaas niet in kunt wonen. De PvdA ziet graag meer concrete stappen om onze huidige en toekomstige woningzoekenden een plek in Gooise Meren te geven. Daarbij verdienen starters, jongeren en senioren uw bijzondere aandacht wat ons betreft. Tevens zouden wij, als stok achter de deur, ook graag een streefgetal aan te bouwen, of transformeren woningen van u horen. We weten wat u wil bespreken, nu willen we graag weten wat u gaat doen!

Duurzaamheid is wederom het meest gebruikte woord in uw College Uitvoeringsprogramma. En zoals wij ook tijdens de reactie op het coalitieakkoord hebben aangegeven: het veel benoemen maakt Gooise Meren nog niet duurzaam. Wij zien de ambitie van het College om de CO2-uitstoot te reduceren en aardgasloos te bouwen namelijk niet omgezet in actie. In maatregelen die dit mogelijk maken. Sterker nog, direct uitvoerbare, eenvoudige en effectieve maatregelen zoals het plaatsen van elektrisch laadpalen wordt door u al uitgesteld. Om het over de uitvoering van echte duurzaamheids maatregelen maar niet te hebben. Deze worden bijna allemaal pas in de volgende raadsperiode uitgevoerd, na 2022. U schuift deze wellicht niet zo populaire maatregelen vooruit, snoept van het zoet van een beoogde OZB verlaging en laat het zuur voor toekomstige generaties. Niet echt een voorbeeld van onmetelijke daadkracht en ontembare dadendrang! En zeker geen uiting van enig gevoel van urgentie op dit terrein. 2030 is echt geen verre toekomst meer, de tijd van daden is NU!

Tot slot, en dat zal u niet verbazen, wenst de PvdA nog even stil te staan bij het openbaar vervoer. Ook in deze paragraaf missen wij het gevoel van urgentie, vanuit de kant van het College. Wij zullen een actieve lobby moeten voeren richting de Provincie en mogelijke aanbestedende partijen zoals Connexxion. Wij moeten met concrete voorstellen komen om onze inwoners in de kleinere kernen van Gooise Meren te verzekeren van goed openbaar vervoer. Meerdere malen hebben wij u opgeroepen om alternatieven te onderzoeken en zo snel mogelijk te implementeren, bijvoorbeeld voor de grote groep senioren in Muiden en Muiderberg. Deze alternatieven zijn er en werken naar tevredenheid in de ons omliggende gemeentes. Wij roepen u dan ook op om hier niet alleen naar te kijken, maar dit ook in Gooise Meren in te voeren, of tenminste lokale initiatieven hiervoor te ondersteunen.

Geacht College, dit zijn slechts enkele voorbeelden die de PvdA nu voor het voetlicht brengt in deze bijdrage. Het CUP schetst ons inziens een beeld van een college dat ambitie voelt, maar dit nog altijd niet duidelijk gekaderd en in daden omgezet heeft. Daarbij ligt die ambitie zo breed uitgestrooid over evenzoveel terreinen dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, wordt om alle gewenste resultaten te behalen. Resultaat vraagt om heldere keuzes. Niet om een eindeloze stroom van aanjaaggelden naar kleine deelprojecten, maar om echte investeringen in echte problematiek.

Onze oproep aan dit college is dan ook om dit College Ambitie Programma als vertrekpunt te nemen en zo snel mogelijk om te zetten in een concreet College UITVOERINGS Programma. Jaag niet alleen aan, maar pák aan.
Onze gemeente, hoe mooi zij ook is, kent ze namelijk: echte, duidelijk zichtbare en voor onze inwoners pijnlijk voelbare uitdagingen en problemen die schreeuwen om een oplossing. Beantwoordt die roep, schors de vergadering en ga aan de slag!

Rolien Bekkema, PvdA Gooise Meren.