De schatkist op orde – basis voor solide beleid

Gerard Boekhoff

Gerard Boekhoff

De PvdA vindt het ontzettend belangrijk dat de financiën van de gemeente goed beheerd worden. Want zonder een solide financieel beleid, is het niet mogelijk om goede voorzieningen voor onze inwoners in stand te houden. Voor nieuwe voorzieningen, hoe wenselijk ook, is dan al helemaal geen ruimte!

Maar wat is solide financieel beleid? Hoe zit het bijvoorbeeld met gemeentebelastingen en de woonlasten? Gerard Boekhoff, lijststrekker PvdA Gooise Meren en wethouder financiën in Bussum, legt uit hoe de PvdA denkt over de financiën in onze nieuwe gemeente.

Solide financieel beleid

Gerard Boekhoff is sinds 2006 wethouder in Bussum en daarmee de meest ervaren wethouder in de regio. Zijn gedegen financiële beleid, ook gedurende de crisis van de afgelopen jaren, heeft er aan bijgedragen dat Bussum financieel op orde de fusie in kan gaan. Daarvoor krijgt hij van alle kanten complimenten. Gerard legt uit wat hij verstaat onder solide financieel beleid.

Gerard Boekhoff: “Eigenlijk is het heel simpel: de begroting moet sluiten, de woonlasten moet je in de hand houden en je moet in goede tijden reserves opbouwen zodat je tegenslagen kunt opvangen in slechte tijden.

Allereerst moet de begroting sluiten, dat betekent dat inkomsten en uitgaven van de gemeente met elkaar in evenwicht zijn. Er gaat niet meer uit dan er binnenkomt. Dat is lang niet altijd eenvoudig, zeker niet als je als gemeente ambities hebt om dingen te verbeteren. De afgelopen jaren is er veel bezuinigd door het Rijk. Dat betekende minder inkomsten voor de gemeente. Dan moet je nog strakker de hand aan de knip houden en bij ieder besluit heel goed voor ogen houden wat écht nodig is en wat wel aardig, maar niet onmisbaar is. Keuzes maken en keuzes uitleggen.

Als gemeente zou je meer inkomsten kunnen krijgen door de woonlasten steeds verder te verhogen. Dat merken de inwoners direct in hun portemonnee. Voor inwoners is het van belang dat de woonlasten niet te hoog zijn. Die worden door alle inwoners gevoeld, en door inwoners met een smalle beurs misschien nog wel het meest. Het is niet eerlijk om tegenvallers van de gemeente zomaar op de inwoners af te schuiven. Je moet eerst kijken naar je eigen beleid en waarom de kosten hoger zijn dan de inkomsten.

Ten derde moeten er voldoende reserves zijn om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen. Dat betekent dat je juist in financieel ruimere tijden niet alles maar uitgeeft wat er binnenkomt. Juist als het beter gaat, moet je sparen, besparen en kritisch naar je uitgaven blijven kijken. Als je in goede tijden voldoende reserves opbouwt, kun je in magere jaren, zoals de afgelopen crisistijd, de reserves inzetten om de voorzieningen op niveau te houden zonder dat je de inwoners extra belast. Inwoners die het in magere jaren zelf ook vaak niet zo breed hebben.

Ik vind het echt heel belangrijk dat we ons daarbij allemaal wel realiseren dat de gemeentefinanciën nooit een doel op zich moeten zijn. De gemeentefinanciën zijn geen doel, maar het middel om de dienstverlening en de voorzieningen voor de inwoners op een goed niveau te houden. Daarom moet je in het kader van solide financieel beleid ook altijd naar de voorzieningen kijken: zijn er in de gemeente wel voldoende voorzieningen en zijn die op een goed niveau? Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen op het gebied van zorg, aan ondersteuning, scholen, theater, zwembaden, sportvoorzieningen enzovoorts. We moeten er naar streven dat allemaal goed voor elkaar te hebben, en tegelijkertijd de begroting sluitend te houden. Dan is het pas goed, solide financieel beleid!”

Gemeentefinancien_77091

Woonlasten

De meeste inkomsten krijgt de gemeente via het Rijk. Een relatief klein gedeelte bestaat uit belastingen die de gemeente zelf van haar inwoners en bedrijven mag heffen. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) is hiervan de bekendste. OZB wordt door de gemeenten geheven bij eigenaren en gebruikers van onroerende zaken zoals bijvoorbeeld huizen en bedrijfspanden. Dat gebeurt op basis van de WOZ-waarde.

Gerard Boekhoff: “Vaak wordt gedacht dat deze belasting de belangrijkste bron van inkomsten is voor de gemeente, maar dat is niet zo. De OZB is maar zo’n 5% van de totale inkomsten van de gemeente. Het is wel het gedeelte van de inkomsten dat de inwoners direct voelen en daarom wordt het een vaak gebruikt als politieke speelbal.

Bij de lokale woonlasten horen, naast de OZB, ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De afvalstoffenheffing betalen we om het huisvuil op te halen en te verwerken de rioolheffing voor het onderhoud van de riolering en de rioolwaterzuivering. Zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing zijn kostendekkende belastingen. Dat betekent dat de gemeente niet meer berekent dan het kost om bijvoorbeeld afval in te zamelen en de riolering te onderhouden. Dankzij de inzet van onder meer de PvdA zullen de woonlasten in Gooise Meren uitgaan van het lage Bussumse niveau.”

PvdA

Wat Boekhoff betreft blijven de woonlasten ook op dit lage niveau. ”Ik ben er de afgelopen jaren, ondanks de bezuinigingen en de crisis, in geslaagd de begroting in balans, de woonlasten laag en de voorzieningen hoog te houden. Dat vereist een uitgekiend financieel beleid, met visie en heldere keuzes. Dat zullen we als PvdA in Gooise Meren voortzetten. Voor de PvdA gaat een solide financieel beleid altijd hand in hand met een sociaal beleid. Want als we de financiën op orde hebben, houden we geld om onze gemeente en onze voorzieningen voor iedereen goed, aantrekkelijk en toegankelijk te houden!”